NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

pozycja w rejestrze nr 1: Bernard KAZUBEK, Gierczyn gmina Mirsk, 5305,00 zł.

Informacja: Komitet wyborczy, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego jest obowiązany prowadzić rejestry:

  • zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;
  • wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 2100,00 zł), ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.