NIEZALEŻNA  INICJATYWA  SAMORZĄDOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

PROGRAM
NIEZALEŻNEJ INICJATYWY SAMORZĄDOWEJ
DLA POWIATU LWÓWECKIEGO

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu lwóweckiego poprzez doinwestowanie i rozwój naszego szpitala, realizacja programów zdrowotnych


Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją św. Krzysztofa, fundacją nasz szpital) – wspieranie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i miejsc dziennego pobytu dla seniorów
Podniesienie stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wypracowanie stałego systemu wsparcia finansowego dla państwowej i ochotniczych straży pożarnych oraz dla policji


Drogi – opracowanie powiatowego programu rozwoju infrastruktury drogowej i jego skuteczna realizacja!!!
Współdziałanie z przedsiębiorcami i włodarzami gmin w zakresie rozwoju gospodarczego powiatu, aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych stymulujących rozwój powiatu


Rozwój turystyki w oparciu o wspólnie wypracowany produkt turystyczny – powiat koordynatorem współpracy wszystkich gmin
Edukacja – wypracowanie programu edukacji, wspólnego dla wszystkich placówek ponadpodstawowych z udziałem lokalnych pracodawców – powołanie forum dyrektorów szkół powiatu lwóweckiego


Inicjatywy prospołeczne – powołanie młodzieżowej rady powiatu, powołanie powiatowej rady seniorów, powołanie powiatowego sejmiku sołtysów, patronat nad OSP, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju lokalnego
Współdziałanie z innymi powiatami, administracją samorządową i rządową na szczeblu wojewódzkim, skuteczna promocja i lobbing na rzecz naszego powiatu